Aanmelden bij gymvereniging SC HEVO

Aanmelddatum* (dd-mm-jjjj)
Lessoort*
Achternaam*
Tussenvoegsel
Voorna(a)m(en)* M V
Roepnaam
Geboortedatum* (dd-mm-jjjj)
Straat* / Huisnr* /
Postcode* / Plaats* /
Telefoonnr(s) / (Eén nummer is vereist.)
E-mail adres*
Ik heb kennis genomen van de Statuten / Huishoudelijk reglement en ga er mee akkoord. *
Ik heb kennis genomen van de voorwaarden voor lidmaatschap en opzegging (Ledenadministratie) en ga er mee akkoord. *

Machtiging aan Gymnastiekvereniging S.C. HEVO

Voorletter(s) + naam*
Straat* / Huisnr* /
Postcode* / Plaats* /

Verleent tot wederopzegging machtiging aan de penningmeester van de gymnastiekvereniging
Sportclub HEVO om verschuldigde contributies, bondscontributie en/of inschrijfgeld bedragen
af te schrijven van bankrekening: *.